Regulamin konkursu na ilustracje “Siła Głosu”

Regulamin konkursu na ilustracje „Siła Głosu” (dalej: „Regulamin”)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs na ilustracje „Siła Głosu” (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest projekt Dziewczynka Pełna Mocy, który jest częścią Europejskiego Inkubatora Actywizmu (European Activism Incubator ASBL) z siedzibą w Brukseli, adres: Rue des Taxandres 4, 1040 Bruksela, Belgia, wpisana do rejestru organizacji pozarządowych pod numerem 0700305752. (dalej: „Organizator”).
 3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Unii Europejskiej.
 4. Nadesłanie ilustracji na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

2. CEL KONKURSU

 1. Celem konkursu jest wyłonienie ilustracji wykonanych przez Uczestników, związanych z treścią opowiadania autorstwa Pauliny Banaś pt. „Siła Głosu” (dalej „Ilustracje”)
 2. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość Ilustracji.
 3. Ilustracje zgłoszone do konkursu mogą być zaprezentowane na stronie stronach internetowych Organizatora, na powiązanych kontach w mediach społecznościowych.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych lub małoletnia osoba fizyczna, reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica lub opiekuna (dalej: „Przedstawiciel”), z wyłączeniem osób określonych w ust. 2.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału:
  • pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych;
  • członkowie rodzin pracowników i współpracowników.
 3. Przystąpienie do Konkursu oznacza:
  • akceptację przez Uczestnika lub Przedstawiciela w imieniu małoletniego wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie;
  • oświadczenie przez Uczestnika lub Przedstawiciela w imieniu małoletniego, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Ilustracji w zakresie koniecznym do realizacji umowy, o której mowa w punkcie 6, poniżej;
  • oświadczenie przez Uczestnika lub Przedstawiciela, że żaden z elementów ani całość utworów zawartych w lub stanowiących Ilustracje, jak również korzystanie z Ilustracji przez Organizatora lub osoby uprawnione przez Organizatora w zakresie koniecznym do realizacji umowy, o której mowa w punkcie 6, poniżej, nie będzie w żaden sposób naruszać praw osób trzecich ani dóbr osób trzecich, w tym autorskich praw majątkowych i osobistych, praw ze zgłoszeń lub rejestracji praw własności przemysłowej, dóbr osobistych, praw do rozpowszechniania wizerunku oraz że prawa do nich nie będą niczym ograniczone w zakresie koniecznym do realizacji umowy, o której mowa w punkcie 6, poniżej.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

4. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać:
  • email na adres kontakt@dziewczynkapelnamocy.pl aby otrzymać tekst opowiadania „Siła Głosu”, wraz z pakietem dokumentów konkursowych.
  • Ilustracje do 31 sierpnia 2018 r. na adres kontakt@dziewczynkapelnamocy.pl. Ilustracja powinna mieć max. 3 MB wagi i być podpisana imieniem i nazwiskiem autora. W temacie zgłoszenia mailowego należy wpisać „konkurs na ilustrację”.
 2. Zgłoszenie mailowe powinno zawierać skany podpisanych dokumentów konkursowych:
  • W przypadku pełnoletniej osoby fizycznej: pakiet dokumentów dla osób pełnoletnich (załącznik nr 1 do Regulaminu – patrz poniżej) zawierający oświadczenia Uczestnika oraz klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.
  • W przypadku małoletniej osoby fizycznej: pakiet dokumentów dla osób niepełnoletnich (załącznik nr 2 do Regulaminu – patrz poniżej) zawierający zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział Uczestnika w konkursie, oświadczenie w imieniu Uczestnika oraz klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.
 3. Jeżeli Ilustracja została już wcześniej opublikowana, należy ten fakt odnotować w zgłoszeniu mailowym.
 4. Ilustracje przesłane po terminie wskazanym w ust. 1 nie będą brały udziału w Konkursie.
 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 30 września 2018. Uczestnicy i uczestniczki konkursu zostaną powiadomieni o wynikach drogą mailową. Lista imienna laureatów zostanie opublikowana także na profilu projektu Dziewczynka Pełna Mocy na Facebooku.

5. JURY I NAGRODY

 1. Nagrodę przyzna jury Konkursu (dalej „Jury”) w składzie:
  • Paulina Banaś – autorka opowiadania i założycielka projektu Dziewczynka Pełna Mocy
  • Anna Krenz – artystka, architektka, współtwórczyni portalu ONEPoznań
  • Paulina Łoś – projektantka i graficzka, współzałożycielka i redaktorka magazynu SZAJN, współtwórczyni warsztatów dla nastolatek ZMAPUJ SIEBIE
 2. Jury Konkursu dokonuje oceny Ilustracji oraz decyduje o przyznaniu nagrody. Jury konkursu podejmie swoje decyzje w konsultacji z jury dziecięco-młodzieżowym, które ma charakter doradczy.
 3. Nagrodą w Konkursie jest koszulka kampanii „Mocne Słowa” (dalej „Nagroda”), jedna sztuka dla każdego Uczestnika, bez względu na ilość wykonanych i zwycięzkich Ilustracji. Ponadto zwycięskie Ilustracje zostaną użyte w publikacji opowiadania „Siła Głosu”. Autorzy ilustracji zostaną wymienieni w publikacjach.
 4. Jury Konkursu może podjąć decyzję o nieprzyznaniu Nagrody.
 5. Jury Konkursu może przyznać obok Nagrody, także wyróżnienia.
 6. Nienagrodzone i niewyróżnione Ilustracje mogą zostać wykorzystane w innym celu niż opisane w regulaminie, tylko po uprzednim porozumieniu z autorem Ilustracji lub jego Przedstawicielem.
 7. Nagroda nie podlega wymianie lub zamianie na inną.
 8. Laureatowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do uzyskanej Nagrody na osoby trzecie.
 9. Nagroda stanowi również wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do Ilustracji na Organizatora, na podstawie umowy, o której mowa w punkcie 6.
 10. W przypadku otrzymania przez Organizatora lub któregokolwiek z członków Jury Konkursu informacji po lub przed przyznaniem Nagrody wskazanej w Regulaminie, że Ilustracja stanowi plagiat lub w jakikolwiek inny sposób narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizatorowi w wyniku decyzji Jury Konkursu przysługuje prawo do:
  • wstrzymania się z przyznaniem lub wręczeniem Nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości;
  • podjęcia decyzji o nieprzyznaniu Nagrody w Konkursie;
  • żądania zwrotu Nagrody już przyznanej;
 11. Decyzja Jury jest ostateczna.

6. PRAWA AUTORSKIE

 1. Każdy Uczestnik lub jego Przedstawiciel, składając Ilustrację, oświadcza, że Uczestnikowi przysługują osobiste i majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej Ilustracji.
 2. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Organizator zawrze z laureatem umowę przeniesienia praw autorskich do zwycięskich Ilustracji w zamian za Nagrodę, o której mowa w punkcie 5, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalania i nieograniczonego zwielokrotniania egzemplarzy utworu każdą możliwą techniką dostępną (drukarską, fotograficzną, kserograficzną, zapisu magnetycznego, analogową, cyfrową), w szczególności poprzez drukowanie, skanowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magnetooptycznych, cyfrowych, techniką video, techniką komputerową lub przy pomocy rzutnika,
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  • wprowadzania do pamięci komputera (w tym do serwera Organizatora), przesyłania przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu, publicznego udostępniania, wystawiania, wyświetlania, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, w prasie, w Internecie, na plakatach, w folderach i ulotkach.
  • udostępnienie ilustracji w sieciach informatycznych, w tym w szczególności w internecie, w taki sposób, by każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności na stronie pl i związanych z portalem mediach społecznościowych, a także na wszelkich innych stronach internetowych związanych z działalnością reklamową, marketingową lub promocyjną Organizatora;
  • publiczne odtwarzanie, publiczne wystawianie, publiczne wyświetlanie, nadawanie przy użyciu dowolnej technologii i reemitowanie;
  • wykorzystywanie Ilustracji do celów marketingowych, promocyjnych, reklamowych i informacyjnych związanych z opowiadaniem „Siła Głosu”, z projektem Dziewczynka Pełna Mocy oraz z działanością Europejskiego Inkubatora Aktywizmu.
  • wykorzystywanie w elektronicznych i drukowanych wersjach opowiadania autorstwa Pauliny Banaś pt. „Siła Głosu”.
 3. Laureat zobowiązuje się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego Ilustracji lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.

7. PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU KONKURSU

 1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.
 2. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Konkursie.

8. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w czasie trwania Konkursu jest Organizator.
 2. Podstawę przetwarzania danych osobowych Uczestnika stanowi zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE. L. 2016.119.1) (,,RODO”), na podstawie której dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału Uczestnika w Konkursie.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnik może wnieść sprzeciw w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych.
 4. Uczestnik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę, o której mowa w pkt 8.2., w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie którejkolwiek zgody skutkuje brakiem możliwości dalszego udziału w Konkursie.
 5. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie wymagane do udziału w Konkursie.
 6. Uczestnik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych
 7. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej www.dziewczynkapelnamocy.pl.
 8. Uczestnik lub Przedstawiciel Uczestnika zobowiązany jest do przesłania drogą elektroniczną wypełnionej i podpisanej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem uczestnika (w formie skanu). Klauzula zgody stanowi załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej dziewczynkapelnamocy.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu
 3. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie.

Regulamin konkursu na ilustracje “Siła Głosu”

Zał 1. Pakiet dokumentów osoba pełnoletnia

Zał 2. Pakiet dokumentów osoba nieletnia